ایمونولوژی تولید مثل

ایمونولوژی تولید مثل

اعضای هسته مرکزی پژوهش:

  • رئیس مرکز تحقیقات: دکتر محمدعلی عصاره زادگان
  • مسئول هسته پژوهش: دکتر امیرحسن زرنانی
  • دستیار هسته پژوهش: دکتر علی اکبر دلبندی
  • گروه پژوهشی علوم پایه: اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی
  • گروه پژوهشی بالینی: بر حسب نیاز کلیه اعضاء هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقدمه ای بر اهمیت هسته پژوهشی: 

- با توجه به شیوع بالای بیماریهای اندومتریوز، سقط مکرر و شکست مکرر لانه گزینی در میان زنان در سنین باروری، شناخت دقیق نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز این بیماریها می تواند به تشخیص مناسب و درمان کارا و موثر این بیماریها کمک نماید.
- هسته ایمونولوژی تولید مثل در راستای دستیابی به چشم اندازهای مذکور، با نگاهی جامع در زمینه شناسایی نیازهای تحقیقاتی و درمانی سلامت کشور در زمینه بیماریهای فوق الذکر به فعالیت می پردازد.

هدف و فعالیت های گروه ۱:
 هدف:

ایجاد تعامل مناسب و سازنده با متخصصین بالینی مرتبط با حوزه بارداری جهت برنامه ریزی مناسب و دقیق برای پیشبرد اهداف پژوهشی مذکور در این چشم انداز

فعالیت ها:

۱. برگزاری نشست های مشترک منظم با متخصصین بالینی مرتبط با حوزه بارداری جهت برنامه ریزی مناسب برای اجرایی نمودن اهداف پژوهشی مذکور در این چشم انداز (مستمر)

۲. طراحی و اجرای مشترک طرح های ذکر شده در این چشم انداز با متخصصین بالینی مرتبط با حوزه بارداری (در کل طول پروژه ها)

۳. هم اندیشی و برنامه ریزی مناسب با متخصصین بالینی مرتبط با حوزه بارداری جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در تشخیص و درمان بیماری های مرتبط با بارداری (مستمر)


هدف و فعالیت های گروه ۲:

هدف:
شناخت دقیق ایمونولوژی حاملگی و لانه گزینی و فرایندهای ایمونولوژیک در طی حاملگی طبیعی
فعالیت ها:
۱.طراحی تحقیقات بنیادی با هدف شناخت دقیق ایمونولوژی حاملگی و لانه گزینی و فرایندهای ایمونولوژیک در طی حاملگی طبیعی ۶ ماه
۲. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش فوق (۶ ماه)
۳. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی جهت شناخت دقیق ایمونولوژی حاملگی و لانه گزینی و فرایندهای ایمونولوژیک در طی حاملگی طبیعی  (۲ تا ۳ سال)
۴. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آن (از سال ۳ تا ۴)
۵.برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در حوزه های مختلف تشخیصی و درمانی بیماریهای مرتیط با بارداری از سال (۴ تا ۵)

هدف و فعالیت های گروه ۳:


هدف:
شناسایی عوامل ایمونولوژیک و ابداع روشهای تشخیصی ایمونولوژیک سقط مکرر
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیق های بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری سقط مکرر (۶ ماه)
۲. طراحی تحقیق های بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری سقط مکرر به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۶ ماه)
۳. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۴. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری سقط مکرر (۳ سال)
۵. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری سقط مکرر به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۳ سال از زمان شروع طرح)
۶. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آنها (از سال ۳ تا ۴) 
۷. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در تشخیص ایمونولوژیک این بیماری (از سال ۴ تا ۵)

هدف و فعالیت های گروه ۴:

هدف:
شناسایی عوامل ایمونولوژیک و ابداع روش های تشخیصی ایمونولوژیک شکست مکرر لانه گزینی جنین
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیقهای بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری شکست مکرر لانه گزینی (۶ ماه)
۲. طراحی تحقیق های بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری شکست مکرر لانه گزینی به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۶ ماه)
۳. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۴. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری شکست مکرر لانه گزینی (۳ سال از زمانشروع)
۵. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری شکست مکرر لانه گزینی به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۳ سال از زمان شروع)
۶. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آنها (از سال ۳ تا ۴) 
۷. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در تشخیص ایمونولوژیک این بیماری (از سال ۴ تا ۵)

هدف و فعالیت های گروه ۵:

هدف:
شناسایی عوامل ایمونولوژیک و ابداع روش های تشخیصی ایمونولوژیک اندومتریوز
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیق های بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری اندومتریوز (۶ ماه)
۲. طراحی تحقیق های بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری اندومتریوز به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۶ ماه)
۳. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۴. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی در زمینه ایمونولوژی بیماری اندومتریوز (۳ سال)
۵. اجرای طرح های پژوهشی بنیادی-کاربردی در زمینه مارکرهای ایمونولوژیک در بیماری اندومتریوز به منظور دستیابی به مارکر مناسب تشخیصی در این بیماری (۳ سال)
۶. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آنها (از سال ۳ تا ۴) 
۷. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در تشخیص ایمونولوژیک این بیماری (از سال ۴ تا ۵)

هدف و فعالیت های گروه ۶:

هدف:
ارائه راهکارهای درمانی ایمونولوژیک مناسب در بیماران مبتلا به سقط مکرر
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیق های کاربردی جهت دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به سقط مکرر (۶ ماه)
۲. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۳. اجرای طرح های پژوهشی کاربردی دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به سقط مکرر (۳ سال)
۴. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آن (۱ سال)
۵. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش در درمان ایمونولوژیک این بیماری (تا ۱ سال بعد از ارائه گزارش)

هدف و فعالیت های گروه ۷:

هدف:
ارائه راهکارهای درمانی ایمونولوژیک مناسب در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیق های کاربردی جهت دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (۶ ماه)
۲. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۳. اجرای طرح های پژوهشی کاربردی دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (۳ سال)
۴. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آن (۱ سال)
۵. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش ها در درمان ایمونولوژیک این بیماری (۱ سال)

هدف و فعالیت های گروه ۸:
هدف:
ارائه راهکارهای درمانی ایمونولوژیک مناسب در بیماران مبتلا به اندومتریوز
فعالیت ها:
۱. طراحی تحقیق های کاربردی جهت دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به اندومتریوز (۶ ماه)
۲. تامین اعتبار مناسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فوق (۶ ماه)
۳. اجرای طرح پژوهشی های کاربردی دستیابی به روش های مناسب درمانی ایمونولوژیک در بیماران مبتلا به اندومتریوز (۳ سال)
۴. ارائه گزارش طرح های فوق و مقالات حاصل از آن (۱ سال)
۵. برنامه ریزی جهت استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش در درمان ایمونولوژیک این بیماری (۱ سال)

امکان تعامل دو سویه سازنده با:

- مراکز تحقیقاتی در حوزه های مرتبط با ایمونولوژی تولید مثل در داخل کشور با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک
- بیمارستان های مرتبط با باروری در سراسر کشور با اولویت بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

تنظیمات قالب