ایمونولوژی پیوند و ایمونوژنتیک

ایمونولوژی پیوند و ایمونوژنتیک

اعضای هسته مرکزی پژوهش:

  • رئیس مرکز تحقیقات: دکتر محمدعلی عصاره زادگان
  • مسئول هسته پژوهش: دکتر نادر تاجیک
  • دستیار هسته پژوهش: دکتر محمد نجفی
  • گروه پژوهشی علوم پایه: اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی


 :مقدمه ای بر اهمیت هسته پژوهشی


امروزه استفاده از راهبرد "پیوند" برای جایگزینی اعضا و بافتهای اسیب دیده و بدون عملکرد انسان بخوبی مورد توجه پزشکان و پژوهشگران علوم پزشکی قرار گرفته است. در این میان کاربرد نسل های جدید داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و تاثیر انها در بهبود عاقبت انواع پیوند در این موفقیت نقش مهمی داشته است.
 با این حال، مصرف طولانی مدت این داروها عوارضی مانند افزایش بروز عفونت ها و بدخیمی ها، و سمیت های دارویی را به همراه دارد. از این رو کاهش مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی از طریق افزایش سازگاری بافتی بین دهنده و گیرنده، در کنار تشخیص زودهنگام "رد پیوند" و همچنین جستجوی روش های القای تحمل )تولرانس( علیه الوگرافت - برای قطع کامل مصرف دارو - خدمات اختصاصی ازمایشگاهی و پژوهش های فراوانی را به خود معطوف نموده است.
هسته پژوهشی ایمونولوژی پیوند و ایمونوژنتیک" مرکز تحقیقات ایمونولوژی در نظر دارد تا با تحقیق در زمینه پیوند اعضا و مغزاستخوان (پیوند سلول های بنیادی خونساز) کیفیت "پیوند" را ارتقا بخشیده و همچنین در آینده متولی اصلی ارائه خدمات ازمایشگاهی پیوند در دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد.


هدف و فعالیت های گروه ۱:

هدفطراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند
فعالیت ها:
۱. فراخوان اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه موضوعات پژوهشی
۲. الویت بندی موضوعات ارائه شده و درخواست تهیه پروپوزال
۳. تصویب و تامین اعتبار طرح ها
۴. پایش پیشرفت و پشیبانی علمی و اجرایی پژوهش ها
۵. تسهیل کاربردی نمودن نتایج تحقیقات

هدف و فعالیت های گروه ۲:

 هدف: راه اندازی آزمایشگاه تخصصی پیوند دانشگاه علوم پزشکی ایران
فعالیت ها:
۱. کسب موافقت اصولی از مسئولین دانشگاه
۲. آماده سازی مکان مناسب برای ازمایشگاه
۳. خرید تجهیزات
۴. آموزش کارشناسان و اماده سازی برای انجام ازمایش ها
۵. اعلام فهرست خدمات به مراکز پیوند

 

تنظیمات قالب