ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته

طرح پژوهشی

استاد راهنما

آدرس ایمیل

۱

مای حافظ عجیب

دوره بین الملل فلوشیپ

Daignostic Immunology and Allergy

 

دکتر محمدعلی عصاره‌زادگان

ajeepmai@gmail.com

۲

خانم دکتر مریم شریف شوشتری

پسادکترا

Preparation of a comprehensive model for predicting the cross-reactions of respiratory allergens (pollen grains and fungal spores) and its adaptation to fluctuations in the density of pollens and spores of allergenic fungi in the atmosphere of Tehran metropolis

دکتر محمدعلی عصاره‌زادگان

sharifsh56@gmail.com

Template settings