ردیف عنوان پایان نامه مجری 
۱ بررسی اثر سلول­های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی بر روی تکثیر، آپوپتوز و بیان سایتوکاین سلول­های تک هسته­ای خون محیطی افراد سالم در کشت همزمان با سلول های رده HeLa دکتر رضا فلک- دکتر فاطمه فرجی
۲ بررسی اثر  ترکیبی لاکتوباسیلوس پلانتروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر روی بقا و تکثیر رده ی سلولی سرطان پستان MCF۷ دکتر مجید خوش میرصفا-دکتر فاطمه فرجی
۳ ارزیابی اثرات التهابی ذرات PM۲.۵ هوای تنفسی شهر اهواز بر رده سلولی A۵۴۹ ریه انسان دکتر محمدعلی عصاره زادگان-دکتر مریم عظیمی
Template settings